PŘÍJEMNÉ A BEZPEČNÉ BYDLENÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Příjemné prostředí pro bydlení a práci, to znamená vhodnou teplotu v interiéru, čerstvý vzduch bez škodlivých částic, dostatečné přirozené osvětlení uvnitř budovy, účinná zvuková izolace a požární odolnost.

Přirozené denní osvětlení

Pro optimální prostředí pro život a práci má zásadní význam dostatečný přísun přirozeného denního světla. Současná zasklení sestávají z více vrstev skla s povrchovými vrstvami snižujícími emise a jsou plněná vzácnými plyny, které zlepšují tepelně izolační vlastnosti a zároveň i propustnost slunečního záření. Kromě infračerveného záření a tepelné energie je ale omezen i prostup viditelného světla. 

Modulární fasádní systém Qbiss One zahrnuje i elegantní a kvalitní integrované okenní moduly a další prvky. Okenní moduly jsou vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, který minimalizuje výskyt tepelných mostů a zaručuje maximální tepelné parametry.

Tepelná pohoda

Tepelné pohody v interiéru dosáhneme při vhodné teplotě vzduchu nejen v prostoru, ale i na jeho okrajových plochách, správné rychlosti pohybu vzduchu a potřebné vlhkosti. Fasády budov od společnosti Trimo zajišťují účinné zateplení (vysokou hodnotu U), takže teplota na vnitřní straně obvodových zdí je velmi blízká teplotě vnitřního vzduchu.

Vzduch se na těchto plochách neochlazuje tak rychle jako u méně zateplených budov, kde vzduch klesá podél studené stěny k podlaze a proudí dále do interiéru, než se znovu zahřeje a začne cirkulovat pod stropem k obvodové zdi. Čím větší je rozdíl v teplotě mezi vnitřním povrchem obvodové zdi a vzduchem ve vnitřním prostoru, tím rychleji vzduch proudí. Uživatelé budovy pak tento jev vnímají jako průvan. K tomu se ještě přidává sálání studené stěny, které způsobuje, že k dosažení tepelné pohody je nutno dále zvýšit teplotu v prostoru.

V méně zateplené budově je pro dosažení komfortu vlivem rychlejšího proudění vzduchu nutno nastavit vyšší teplotu – zpravidla 23 až 24 °C. V dobře zateplené budově s pomalým pohybem vzduchu lze tepelné pohody dosáhnout při nastavení na 20 až 21 °C.

S fasádou budovy od společnosti Trimo vzduch proudí velmi pomalu, což zajišťuje vyšší tepelnou pohodu. Díky naprosté neprodyšnosti spojů mezi stavebními prvky Trimo neproniká skrze plášť budovy žádný vzduch, který by mohl urychlovat proudění vzduchu uvnitř.


Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku má velký význam pro zdraví a pohodu obyvatel budovy. V obytných domech a jiných budovách pro zvláštní využití jde o naprostou nezbytnost. V posledních několika letech platí v důsledku přísnějších předpisů pro zaměstnavatele a pracovní prostředí přísnější požadavky na ochranu proti hluku, která se nyní týká i průmyslových budov. Účinná zvuková izolace (vysoká hodnota Rw) u prefabrikovaných stavebních prvků závisí na jejich tloušťce a hmotnosti.


Ekologická integrita

Řešení pro fasády, stěny a střešní krytiny společnosti Trimo, produkty Trimoterm a Qbiss One, se vyrábějí z minerálních surovin, především ocelových plechů, a tepelné izolace z minerální vlny.
Při výrobě produktů společnosti Trimo se používají nezávadné materiály. Neobsahují POP (perzistentní organické látky), jakož i VOC (těkavé organické látky) splňují zákonné požadavky v oblasti zajištění lidského zdraví.
Společnost Trimo zajišťuje, že během výroby jsou celkové emise znečišťujících látek do ovzduší a expozice chemickým látkám na pracovišti výrazně nižší než zákonem stanovené limity.

Produkty společnosti Trimo jsou navrženy a vyrobeny tak, aby během svého životního cyklu neohrožovaly hygienu nebo zdraví či bezpečnost pracovníků, obyvatel nebo sousedů, zejména v podobě nevyzařování nebezpečného záření, neuvolňování nebezpečných látek do pitné vody, podzemních vod, povrchových vod nebo půdy. Jejich cílem je také minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a klima během výstavby, používání a demolice

Společnost Trimo šíří kulturu odpovědného přístupu ke změně klimatu společně se svými partnery v dodavatelském řetězci. Toho dosahuje pečlivým hospodařením s přírodními zdroji, výrobou energie a zaváděním opatření ke snížení nepřímého dopadu na úroveň emisí. Odpovědnost společnosti Trimo se projevuje také v definované stopě CO2 pro hlavní produkty Trimoterm a Qbiss v celém výrobním procesu. 

Stavební prvky společnosti Trimo jsou na konci své životnosti vysoce recyklovatelné. Míra recyklovatelnosti:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 99%

VAŠE DALŠÍ KROKY

Dostat do kontaktu

Trimo d. o. o. - organizační složka
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

T: +420 267 317 212
M: +420 724 755 228
E: trimo.cz@trimo-group.com