Provozní výsledky Trimo za 01-08/2014

Představenstvo společnosti Trimo uspořádalo dne 25. září 2014 tiskovou konferenci pro zástupce médií. Představili jsme provozní výsledky společnosti za prvních osm měsíců letošního roku, finanční a provozní restrukturalizační opatření a plán na zbývající část roku. S potěšením můžeme oznámit, že provozní výsledky za období od ledna do srpna 2014 překonaly naše očekávání – čisté tržby z prodeje zboží dosáhly výše 41,7 milionů EUR a čistý zisk 415 tisíc EUR. Představenstvo společnosti je optimistické, co se týče dosažení plánovaných výnosů ve výši 66 milionů EUR do konce roku.
Červnové úspěšné navýšení kapitálu společnosti Trimo, harmonizace opatření s bankovními věřiteli v rámci finanční a provozní restrukturalizace a ustanovení nového představenstva společnosti, to vše svědčí o úspěšnosti, s jakou společnost Trimo pokračuje v realizaci opatření, která zajistí udržitelnost provozní činnosti a růstu našeho podnikání i do budoucna.
 
Igor Kržan, předseda představenstva, při této příležitosti uvedl, že se představenstvo soustředí na pět priorit komplexní restrukturalizace skupiny Trimo, a sice: kapitálové navýšení, zvýšení likvidity a možností ručení, dohody s dodavateli, dohody s klíčovými odběrateli a komplexní organizační a provozní restrukturalizace skupiny. „Jsme přesvědčeni, že opatření přijatá v posledních měsících představují spolu se stávajícími opatřeními základní pilíře pro udržitelný provoz a růst společnosti Trimo, která se může pochlubit inovačním potenciálem, vyspělými produkty a řešeními a silnou pozicí na globálních trzích – to vše společnosti přináší možnosti dosažení dalších úspěchů,“ dodává předseda představenstva.

Po červnovém zvýšení kapitálu o 13,2 milionů EUR dosahuje akciový kapitál společnosti výše 18,3 miliónů EUR. Naše představenstvo již nyní aktivně pracuje s konsorciem věřitelských bank na realizaci finanční dohody, která přinesla zvýšení možnosti ručení ze 7 miliónů EUR na 14 miliónů EUR a likvidní facilitu ve výši 5 miliónů EUR. Tato facilita má sloužit ke splacení závazků z obchodního styku a k pokrytí zvýšených požadavků na provozní kapitál.
 

Cílem dohod se zákazníky a dodavateli je budování kvalitní partnerské spolupráce


Vedle výše uvedených opatření vedeme v posledních měsících intenzivní jednání s klíčovými dodavateli, od kterých odebíráme 80 % námi nakupovaných produktů. Takto uzavřené dohody nám umožnily snížit závazky z obchodního styku po datu splatnosti o 5,7 miliónů EUR. Jednání s prodejci nadále pokračují s cílem zajistit pro naši společnost mírné prodloužení lhůt splatnosti, zvýšení úvěrových linek prodejců a snížení cen.
Dohody s klíčovými odběrateli směřovaly ke zvýšení objemu smluvních odběrů v posledních měsících, udržení strategických partnerství (Ikea, správa londýnských letišť, Porsche atd.) a navázání nových (např. Lego či Amazon). Provedená opatření umožnila společnosti Trimo zajistit nepřerušovanou dodávku surovin, a tím i pravidelné dodávky našim zákazníkům bez jakéhokoli prodlení.
 

Cílem reorganizace je efektivnější provoz

 
Dlouhodobá stabilita naší společnosti, na které mají také zájem všichni naši zaměstnanci, zaručuje komplexní organizační a provozní restrukturalizaci skupiny Trimo. V jejím rámci bude provedeno několik opatření včetně reorganizace mateřské společnosti. To bude obnášet změnu organizační struktury a zhruba 10% snížení počtu zaměstnanců do konce roku ve spojení se současným zachováním všech prodejních programů skupiny Trimo. Opatření budou zaměřena na zlepšení řízení a dohledu nad dceřinými společnostmi, uzavření společností negenerujících zisk, posílení tržní sítě a prodejních a marketingových činností na strategických trzích a konečně optimalizaci interních podnikových procesů.
 

Provozní výsledky za prvních 8 měsíců překonaly očekávání


Vedení společnosti s radostí oznamuje, že provozní výsledky společnosti Trimo za prvních 8 měsíců roku jsou slibné a lze je přičíst dosud provedeným opatřením. Za prvních osm měsíců letošního roku dosáhla společnost Trimo čistých tržeb z prodeje zboží ve výši 41,7 miliónů EUR. Náš čistý zisk činí 415 tisíc EUR, což znamená významné zlepšení oproti ztrátě ve výši 10 miliónů EUR vykázané za téže období loňského roku. Hrubý provozní zisk (EBIDTA) společnosti za prvních 8 měsíců letošního roku činil 3,4 milióny EUR.

V období od ledna do srpna 2014 dosáhla skupina Trimo čistých tržeb z prodeje zboží ve výši 67,1 miliónů EUR. Čistý zisk v témže období činil 153 tisíc EUR, zatímco hrubý provozní zisk skupiny dosahoval 4,8 miliónů EUR.
 

Dluh společnosti se snížil na celkovou částku 41,3 miliónů EURPozitivní důsledky finančních restrukturalizačních opatření se projevily také v míře zadlužení. K 31. srpnu 2014 činil zůstatek jistin našich bankovních úvěrů 28,7 miliónů EUR, přičemž na úrovni skupiny Trimo to bylo 41,3 miliónů EUR. Podíl dlouhodobých finančních závazků vůči bankám na celkových závazcích k 31. srpnu 2014 činil 40 % pro Trimo a 37 % pro celou skupinu. Po konverzi dluhů na kapitál je zadluženost společnosti pro rok 2014 regulována s ohledem na kritéria Rámcové restrukturalizační dohody (MRA) a současná očekávání odběratelů a dodavatelů ohledně stability společnosti.
 

Povzbudivé výsledky prodeje


Za prvních 8 měsíců tohoto roku společnost Trimo zvýšila tržby z prodeje svého modulárního fasádového systému Qbiss One o 17 % oproti stejnému období předchozího roku. V letošním roce společnost Trimo instalovala svůj první skleněný fasádní systém Qbiss Air v zahraničí (Delaviuda, čokoládovna ve Španělsku) a zajistila dvě nové zakázky v České republice a na Slovensku. Za poslední tři týdny jsme obdrželi nové objednávky na dodávku 173.000 m2 našeho klíčového produktu, kterým jsou protipožární střešní a fasádní systémy Trimoterm. V posledních třech měsících jsme zajistili důležité referenční projekty, z nichž jmenujme například distribuční centrum společnosti Amazon v České republice, logistické středisko jednoho z největších světových výrobců senzorových technologií v Německu, sportovní stadión v Turecku a několik budov pro Eurotorg, nejvýznamnější maloobchodní řetězec v Bělorusku.
Bojan Gantar, člen představenstva, k tomu říká následující: „Jsme rádi, že stabilizace kapitálové základny a způsob správy a řízení společnosti spolu s finančními dohodami s bankami již přinášejí konkrétní výsledky, jako třeba radikální pozitivní obrat našich provozních ukazatelů, který můžeme vysledovat od června. Z dosažených výsledků vyplývá optimismus, s jakým očekáváme, co nám přinese zbývající období tohoto roku.“
 

Optimistické plány na zbytek roku 2014

 
Po dvou letech provádění provozních a finančních restrukturalizačních opatření ve společnosti Trimo očekáváme, že rok 2014 skončí kladným provozním výsledkem a udržitelnější mírou zadlužení. Podle plánu by naše společnost měla ke konci letošního roku dosáhnout tržeb z prodeje zboží ve výši 66 miliónů EUR a provozního zisku ve výši 2,6 miliónů EUR. Skupina by měla do konce letošního roku dosáhnout tržeb ve výši 107 miliónů EUR a provozního zisku ve výši 2,9 miliónů EUR. Do konce roku plánujeme posílení naší tržní sítě, stejně jako prodejních a marketingových aktivit na strategických trzích Slovinska, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska a Skandinávie. Zároveň chystáme uvést na trh novou řadu střešních a fasádních panelů Trimoterm, které přispějí k významnému zvýšení tržeb. Naše závazky k bankám splníme v souladu s požadavky MRA stanovenými pro tento rok.