27. Skupščina delničarjev družbe Trimo

Trebnje, 21. julij 2015 – Na današnji 27. skupščini delničarjev družbe Trimo so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2014. Upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 je bila podana razrešnica, za člana novega nadzornega sveta s štiriletnim mandatom sta bila imenovana Gregor Krajnc in Anton Škrlj. Revizor družbe v poslovnem letu 2015 je postala družba BDO Revizija.
V minulem poslovnem letu je družba Trimo ustvarila skupne prihodke v višini 72,1 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 1,4 milijona EUR. Na končni negativni rezultat poslovanja v višini 3,5 milijona EUR pa so vplivale potrebne slabitve finančnih naložb in terjatev. Brez upoštevanja slabitev bi družba Trimo ustvarila čisti dobiček v višini 3,8 milijona EUR. Skupina Trimo je v letu 2014 dosegla skupne konsolidirane prihodke v višini 118,9 milijona EUR in konsolidiran dobiček iz poslovanja v višini 0,7 milijona EUR. Končni konsolidiran rezultat je negativen zaradi slabitev na skupini in znaša 2,4 milijona EUR. Delničarji družbe Trimo so se na skupščini seznanili z bilančno izgubo, ki je na dan 31.12.2014 znašala 11,7 milijona EUR. Ta je sestavljena iz prenesene izgube v višini 9,3 milijona EUR ter prenesenega dobička v višini 1,1 milijona EUR in čiste poslovne izgube iz leta 2014 v višini 3,5 milijona EUR. Skupščina je sprejela sklep, da se čista izguba poslovnega leta 2014 prenese na postavko prenesena izguba in delno pokrije s prenesenim dobičkom v višini 1,1 milijona EUR. Preostala bilančna izguba v višini 11,7 milijona EUR se delno pokrije v višini 9,1 milijona EUR s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala, skladno s sklepom sprejetim na skupščini 19.12.2014. Preostala bilančna izguba v višini 2,6 milijona EUR ostane nepokrita.
Zaradi izteka mandata dvema dosedanjima članoma, je nadzorni svet predlagal v izvolitev dva nova člana nadzornega sveta – Gregorja Krajnca, ki ima 13 let delovnih izkušenj s področja bančništva in poslovnih financ ter upravljanja in vodenja, ter Antona Škrlja s 25 leti delovnih izkušenj s področja upravljanja in vodenja na gospodarskem in finančnem področju. Skupščina se je seznanila z novima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, ki štiriletni mandat nastopita naslednji dan po izteku mandata dosedanjim članom nadzornega sveta.

Na skupščini je bil sprejet predlog Nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje BDO Revizija.

V skladu z načrti za vzdržno poslovanje in rast v poslovnem letu 2015 družba in skupina Trimo v prvem polletju  letošnjega leta beleži spodbudne rezultate in posluje skladno z načrti. V tem obdobju je družba dosegla 36,5 milijona EUR prihodkov iz prodaje, 1,9 milijona EUR dobička iz poslovanja (EBIT)  in čisti dobiček v višini 1,2 milijona EUR. EBITDA družbe Trimo je ob polletju znašal 3 milijone EUR. Skupina Trimo je v prvem poletju 2015 dosegla konsolidirane prihodke iz prodaje v višini 56 milijonov EUR, 1,7 milijona EUR konsolidiranega dobička iz poslovanja (EBIT)  in konsolidiran čisti dobiček v višini 3,8 milijona EUR. Konsolidiran EBITDA skupine Trimo je ob polletju znašal 3,6 milijona EUR. Dnevni red 27. skupščine Trimo, d.d. 27. skupščina delničarjev družbe Trimo