Delničarji potrdili letno poročilo družbe Trimo

Trebnje, 25. avgust 2014 – Na današnji skupščini družbe Trimo so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2013 in ga potrdili. Nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2013, medtem ko upravi razrešnica ni bila podeljena. Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 je bila imenovana družba Constantia plus.
Družba Trimo je v letu 2013 ustvarila skupni prihodek v višini 81.103.901 evrov in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšal za 15,76 odstotka. Večina čistih prihodkov od prodaje je bila ustvarjena na tujih trgih, in sicer 76,2 odstotka.  Manjši prihodki so zlasti odraz manjše prodaje na slovenskem trgu in postopnem ukinjanju manj donosnih programov. V letu 2013 smo izboljšali strukturo prodaje v smeri bolj donosnega programa ovoja zgradb. Tako se je prodaja najbolj donosnega programa, modularnega fasadnega sistema iz družine Qbiss, v letu 2013 povečala za skoraj pet odstotkov, v zadnjih petih letih pa v povprečju za 20 odstotkov letno. Čisti poslovni izid za leto 2013 je negativen v višini 17.905.534 evrov. Glavna razloga za upad celotnega poslovnega izida sta v povečanih prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pri obratnih sredstvih (odpisi in popravki vrednosti terjatev in zalog) in visokih finančnih odhodkih iz oslabitve finančnih naložb. V Trimu so sicer z junijsko dokapitalizacijo uspeli stabilizirati kapitalsko osnovo Trima in z bankami dogovoriti celovite ukrepe za finančno in poslovno prestrukturiranje. Družba Trimo je sedaj v 99,01-odstotni lasti bank. Z imenovanjem nove uprave so utrdili tudi korporativno upravljanje družbe. S tem so postavljeni ključni stebri za nadaljnje ukrepe za vzdržno poslovanje in rast družbe Trimo, ki ima s svojimi inovacijskimi potenciali, naprednimi produkti in rešitvami ter uveljavljenim položajem na globalnih trgih vse možnosti za uspešno nadaljevanje svoje zgodbe. Družba je do konca meseca julija realizirala 35,5 mio EUR prihodkov iz poslovanja in 1,4 mio EUR dobička iz poslovanja oziroma 0,2 mio EUR dobička pred davki.