Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico in pomembnih deležev

Na podlagi določil veljavne zakonodaje družba Trimo, d.d., Trebnje objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 124. in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi Sklepa o informacijah o pomembnih deležih družba Trimo, d.d., Trebnje objavlja sporočilo, da se je na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe Trimo, d.d., Trebnje spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico z oznako TTRG, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe Trimo, d.d., Trebnje in znaša po novem skupaj 18.287.134 delnic z oznako TTRG. Dne 8.7.2014 je družba Trimo, d.d., Trebnje prejela obvestilo s strani KDD centralne klirinško depotne družbe d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, s katerim jo ta obvešča, da je na podlagi vpisa novih delnic v okviru omenjenega povečanja osnovnega kapitala družbe Trimo, d.d., Trebnje prišlo do sprememb pri pomembnih deležih spodaj navedenih delničarjev, kot sledi:
  • Delničar Abanka Vipa d.d., s sedežem v Ljubljani ter poslovnim naslovom Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana je pridobil 2.284.917 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in je tako imetnik skupno 3.295.299 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 19,90% na 18,02 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničar Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani ter poslovnim naslovom Trg republike 2, Ljubljana je pridobil 2.792.841 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in je tako imetnik skupno 3.640.037 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 16,69 % na 19,90% delež glasovalnih pravic;
  • Delničar SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani ter poslovnim naslovom Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana je pridobil 2.640.679 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in je tako imetnik skupno 3.150.179 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 10,03 % na 17,22 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničar Gorenjska banka d.d., Kranj, s sedežem v Kranju ter poslovnim naslovom Bleiweisova cesta 1, Kranj je pridobil 1.421.401 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in je tako imetnik skupno 1.818.228 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 7,82 % na 9,94 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničar Nova Kreditna banka Maribor d.d., s sedežem v Mariboru ter poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor je pridobil 1.316.799 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in je tako imetnik skupno 1.684.944 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 7,25 % na 9,21 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničar SKB banka d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani ter poslovnim naslovom Ajdovščina 4, Ljubljana je pridobil 1.583.506 delnic družbe Trimo, d.d.,  z oznako TTRG, in je tako imetnik skupno 1.919.931 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG in se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 6,63 % na 10,50 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničarju Zlata Moneta II d.d., s sedežem v Mariboru ter poslovnim naslovom Trg Leona Štuklja 12, Maribor, ki je imetnik 285.418 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG, se je delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 5,62 % na 1,56 %;
  • Delničarju Raiffeisen banka d.d., s sedežem v Mariboru ter poslovnim naslovom Zagrebška cesta 76, Maribor, ki je imetnik 254.500 delnic družbe Trimo, d.d., z oznako TTRG, se je delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 5,01 % na 1,39 % delež glasovalnih pravic;
  • Delničarju Banka Koper d.d., s sedežem v Kopru ter poslovnim naslovom Pristaniška ulica 14, Koper, ki je imetnik 166.495 delnic družbe Trimo, d.d.,  z oznako TTRG, se je delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 3,28 % na 0,91 % delež glasovalnih pravic;
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Trimo, d.d., Trebnje najmanj 5 let od datuma objave.