Trimo v prvih osmih mesecih s pozitivnim preobratom poslovanja in spodbudnimi pričakovanji do konca leta

Trebnje, 25. september 2014 – Uprava družbe Trimo je danes na novinarski konferenci predstavila rezultate poslovanja družbe v prvih osmih mesecih, postopek finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter plan do konca leta. Poslovni rezultati družbe za obdobje januar-avgust 2014 so presegli pričakovanja – čisti prihodki od prodaje znašajo 41,7 milijonov evrov, čisti dobiček 415 tisoč evrov, EBITDA pa 3,4 milijonov evrov. Na letni ravni uprava pričakuje, da bo družba Trimo dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 66 milijonov evrov.
Z uspešno junijsko dokapitalizacijo družbe Trimo, uskladitvijo ukrepov z bankami upnicami za finančno in poslovno prestrukturiranje ter imenovanjem nove uprave družbe, Trimo uspešno nadaljuje z izvajanjem ukrepov za nadaljnje vzdržno poslovanje in rast družbe Trimo. Igor Kržan, predsednik uprave, izpostavlja usmeritve nove uprave: »Nova uprava je osredotočena na pet prioritet celovitega preoblikovanja Skupine Trimo: dokapitalizacijo, krepitev likvidnosti in garancijskega potenciala, dogovore z dobavitelji, dogovore s ključnimi kupci ter celovito organizacijsko in poslovno prestrukturiranje Skupine Trimo. Verjamemo, da z ukrepi v zadnjih mesecih in aktualnimi ukrepi postavljamo ključne stebre za vzdržno poslovanje in rast družbe Trimo, ki ima s svojimi inovacijskimi potenciali, naprednimi produkti in rešitvami ter uveljavljenim položajem na globalnih trgih vse možnosti za uspešno nadaljevanje svoje zgodbe.« Po junijski dokapitalizaciji v višini 13,2 milijonov evrov osnovni kapital družbe Trimo znaša 18,3 milijonov evrov. Nova uprava aktivno sodeluje s konzorcijem bank upnic za izvajanje finančnega dogovora, rezultat česar je garancijski potencial, ki se je povečal iz 7 na 14 milijonov evrov, ter likvidnostno posojilo v višini 5 milijonov evrov. Posojilo je namenjeno sanaciji dolgov do dobaviteljev in povečanim potrebam po obratnem kapitalu. Uprava v teh mesecih intenzivno izvaja dogovore s ključnimi dobavitelji, ki predstavljajo 80 % v strukturi celotne nabave. Z že zaključenimi dogovori so doslej uspeli znižati zapadle obveznosti do dobaviteljev za 5,7 milijonov evrov. Pogajanja z dobavitelji se nadaljujejo v smeri zmernega podaljšanja plačilnih rokov, povečanja nabavnih limitov in znižanja cen. Dogovori s ključnimi kupci so v zadnjih mesecih usmerjeni v povečanje obsega pogodbene prodaje, ohranjanje strateških partnerstev (Ikea, London Airports, Porsche ipd.) ter razvoj novih (npr. Lego, Amazon ipd.). Z izvedenimi ukrepi je Trimo zagotovil nemoteno dobavo surovin in s tem redno oskrbo svojih kupcev brez zamud. Celovito organizacijsko in poslovno prestrukturiranje Skupine Trimo zajema reorganizacijo matične družbe in hčerinskih družb. Gre za spremembo organizacijske strukture ter do konca leta znižanje števila zaposlenih za okoli 10 % na matični družbi ob hkratni ohranitvi vseh programov Skupine Trimo. Poleg tega so ukrepi usmerjeni v izboljšanje vodenja in nadzora hčerinskih družb, v ukinitev nedonosnih družb, v krepitev tržne mreže ter prodajnih in tržnih aktivnosti na strateških trgih ter v optimizacijo internih poslovnih procesov. Po izvedbi dosedanjih ukrepov družba Trima beleži spodbudne 8-mesečne rezultate poslovanja. V družbi Trimo so v prvih osmih mesecih letošnjega leta dosegli čiste prihodke od prodaje v višini 41,7 milijonov evrov. Čisti dobiček znaša 415 tisoč evrov. EBITDA družbe Trimo je v 8-mesečju znašal 3,4 milijonov evrov. Skupina Trimo je v obdobju januar-avgust 2014 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 67,1 milijonov evrov in s tem skoraj 98 % načrtovane vrednosti. Čisti dobiček je v 8-mesečju znašal 153 tisoč evrov. EBITDA na ravni skupine je znašal 4,8 milijonov evrov. Pozitivni učinki ukrepov finančnega prestrukturiranja so vidni tudi v zadolženosti. Na dan 31.8.2014 znaša stanje glavnic bančnih kreditov družbe Trimo 28,7 milijonov evrov, na ravni Skupine Trimo pa 41,3 milijonov evrov. Delež dolgoročnih finančnih obveznosti do bank na dan 31.8.2014 v skupnih obveznostih do virov sredstev znaša 40 % za družbo Trimo in 37 % za Skupino Trimo. Po izvedeni pretvorbi dolgov v kapital ima družba za leto 2014 stopnjo zadolženosti obvladovano znotraj kriterijev MRA ter trenutnih pričakovanj kupcev in dobaviteljev glede stabilnosti družbe. Fokusni program skupine Trimo je ovoj zgradb. V 8-mesečju letos je družba Trimo prihodke iz naslova prodaje modularnega fasadnega sistema Qbiss One povečala za 17 % glede na isto obdobje lani. V tem letu so v Trimu izvedli prvi stekleni fasadni sistem Qbiss Air v tujini (Delaviuda, tovarna čokolade v Španiji) in pridobili nova naročila na Češkem in Slovaškem, v zadnjih treh tednih pa pridobili 173.000 m2 novih naročil na ključnem produktu – ognjevarnih strehah in fasadah Trimoterm. V zadnjih treh mesecih so pridobili tudi pomembne referenčne projekte, med drugim distribucijski center Amazon na Češkem, logistični center za enega največji svetovnih proizvajalcev senzorske tehnike v Nemčiji, športni stadion v Turčiji in več objektov za najpomembnejšo trgovsko verigo Evrotorg v Belorusiji. Bojan Gantar, član uprave, pojasnjuje: »Z zadovoljstvom ugotavljamo, da stabilizacija kapitalske osnove in korporativnega upravljanja ter finančni dogovor z bankami že daje konkretne rezultate. Ti so vidni v preobratu poslovnih kazalnikov v pozitivno smer od junija do danes. Doseženi rezultati so podlaga za naše optimistična pričakovanja do konca leta in za zaupanje, da lahko povrnemo Trimo na pot stabilnega in uspešnega podjetja, kjer je nekdaj že bil.« Ob uresničevanju poslovnega in finančnega prestrukturiranja v družbi Trimo po dveh letih načrtujejo zaključek leta 2014 s pozitivnim poslovnim izidom in bolj vzdržno stopnjo zadolžitve. Načrtovani prihodki od prodaje družbe naj bi ob koncu leta 2014 znašali 66 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa 2,6 milijonov evrov. Načrtovani prihodki na ravni skupine ob koncu 2014 znašajo 107 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa 2,9 milijonov evrov. Do konca leta načrtujejo krepitev tržne mreže ter prodajnih in tržnih aktivnosti na strateških trgih Slovenije, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Rusije in Skandinavije ter lansiranje nove družine strešnih in fasadnih panelov Trimoterm.Design, s čimer bodo pomembno prispevali k rezultatom prodaje. V letu 2014 bodo izpolnili vse obveze iz MRA do bank upnic. Sporočilo za javnost  (406.74 KB)